ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


 

ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
ผลงานเรื่อง
ดาวน์โหลด
นายธานินทร์ ธราพร
ชำนาญการพิเศษ

รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ช่วงชั้นที่ 3  เรื่อง  เทคโนโลยีการผลิตยางพารา  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

นายจำรุณ กาละวงค์
ชำนาญการพิเศษ
รายงานการพัฒนาชุดการสอนเทคโนโลยีการผลิตยางพารา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
นางพจนา ธราพร
ชำนาญการพิเศษ

รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากเปลือกส้มโอ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

นายมนตรี สุขเกตุ
ชำนาญการพิเศษ

ผลการใช้ชุดการสอนการแกะสลักสู่งานอาชีพแบบพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย   อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

นายศิลปชัย อ่วงตระกูล ชำนาญการพิเศษ    
นายสมศักดิ์ ปันทะยม ชำนาญการพิเศษ

การพัฒนาชุดการสอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย